1. ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  The Prospectus of the Department of Distance Education for the session 2020-21 has been uploaded. There is NO PROSPECTUS DOWNLOADING FEE. Kindly go through it carefully before applying for any course.

 2. ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ-ਕਮ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ ਡਾਕ/ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  Due to Corona Pandemic, for your safety, this session the admission-cum-examination form has to be filled online. The fee also has to be paid online only. After applying online (alongwith fee), the hard copy of the form along with required documents has to be sent ONLY BY POST/COURIER within one week of applying online.

 3. ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ A1, A2 (ਐਡਰੈਸ ਸਲਿੱਪਾਂ) ਅਤੇ A3 ਆਟੋ -generated ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਕਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।
  The forms A1, A2 (admissions slips) and A3 are autogenerated. Hard copies of these are also to be sent along with hard copy of admission-cum-examination form and other required documents.

 4. ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਭਰੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ (ਅਸਵੀਕਾਰ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
  Online form will be rejected if the full fee is not paid along with it and no hard copy of the form will be considered for admission if online form (and fee) is not filled. Non admission of student under such conditions will be the sole responsibility of the student and not of the department.

 5. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ/ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ।। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  For safety consideration, the student should fill the form and pay the fee and send it from their home town only. They need not come to the University Campus for this purpose, because no form will be received by hand.

 6. ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ/ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  If the result of the previous semester/year for any student has not been declared, the student can seek provisional admission within the stipulated dates. If he/she is found ineligible after declaration of result, his/her admission shall be cancelled and the fee will be refunded as per rules given in prospectus.

 7. ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21
  Prospectus Session 2020-21

 8. B.Ed. Additional eligibility and fee details Session 2020-21

 9. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ-ਕਮ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ-ਕਮ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਭਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
  Candidate must submit fee first before filling online admission-cum-examination form for admission because fee details are compulsory to be filled in online admission-cum-examination form

 10. ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  Click here to view course fee

 11. ਦਾਖਲਾ ਕਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਇਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  The admission cum examination form is available on this website only. Click here to apply on online form
  .


 12. Ref. UGC Distance Education Bureau letter F.No. 1-9/2018 (DEB-I) dated 23rd February, 2018 the Degrees/Diplomas/Certificates awarded for programmes conducted by the ODL institutions, recognized by the erstwhile DEC/UGC, in conformity with UGC Notification on Specification of Degrees should be treated as equivalent to the corresponding awards of the Degree/Diploma/Certificate of the traditional Universities/Institutions in the country.
Important information for student seeking Post Matric Scholarship:-
ਪੋਸਟ–ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ:-